Soutěžní řád hoopers

HOOPERS CZ

Soutěžní řád (návrh k 24.3.2017)

 

1. ÚVOD

1.1 Tento soutěžní řád je národním soutěžním řádem České republiky. Jeho cílem je umožnit našim týmům konkurovat v soutěžích hoopers v okolních zemích a zároveň s přihlédnutím k místním možnostem umožnit rozšíření tohoto sportu mezi širokou veřejnost.

1.2 Účelem HOOPPERS CZ je prezentovat a rozšiřovat psí sport, založený na týmové spolupráci člověka a psa. Cílem hoopers je samostatné překonávání překážkové dráhy psem za vzdáleného vedení psovoda, čímž se rozvíjí inteligence psa a vzájemné porozumění mezi člověkem a psem. Pes musí být vždy pod kontrolou a ochotný ke spolupráci. Psovod by měl mít sportovní chování ke svému psu i k ostatním účastníkům.

1.3 Soutěží se mohou účastnit psi všech plemen a kříženci v dobrém zdravotním stavu. U viditelně handicapovaných psů je potřeba mít vždy s sebou potvrzení veterinárního lékaře, že je tento typ pohybu psu povolen. Pořadatelé nezodpovídají za jakékoliv zranění psa či zhoršení jeho zdravotního stavu, účast na závodech a jiných akcích spojených s hoopers je vždy plně v zodpovědnosti majitele psa.

1.4 Vyloučeni jsou psi s kupírovanýma ušima.

1.5 Háravé feny mají účast na soutěžích a akcích povolen, mohou startovat z podložky nebo mít na sobě hárací kalhotky. Jsou povoleny obinadla chránící vazy či páté prsty. Jsou povoleny ortopedické pomůcky (protézy, ortézy ap.), jejich užití je podmíněno veterinárním potvrzením, že psu s touto pomůckou je tento typ pohybu povolen.

1.6 Každý pes účastnící se soutěže by měl mít čip nebo tetování.

1.7 Minimální věk psa je 15 měsíců (pro kategorie FUN a H0), minimálně 18 měsíců (pro ostatní kategorie).

 

2. VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE A VELIKOSTNÍ TŘÍDY

Všechny kategorie vyjma FUN jsou zároveň rozděleny do velikostních tříd:

 • small – malí psi do 40cm kohoutkové výšky
 • large – velcí psi nad 40cm kohoutkové výšky

2.1 FUN

Kategorie pro mladé psy (minimálně 15 měsíců), seniory nebo psy se zdravotními omezeními, kteří se nechtějí účastnit hlavní soutěže. Stejně tak je určena i pro zájemce, kteří si chtějí hoopers jen „vyzkoušet“. Tato kategorie není zařazena do celkového postupu výkonnosti (= hlavní závod). Soutěž je bez vyhodnocení, její výsledky u jednotlivých týmů se dlouhodobě nesledují a neregistrují. V této kategorii je možno odměňovat psa hračkou v parkuru, v případě motivace jídlem je možné mít odměny u sebe na parkuru za podmínky, že je jídlo v pevně uzavřené schránce a pes je odměněn až mimo vymezený závodní prostor.

 

 • Psovod se může pohybovat jak ve vymezeném prostoru, tak i po parkuru se svým psem.
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou 2-3 metry.
 • Žádná překážka není od základního prostoru pro psovoda vzdálena více, než 5m.
 • Tratě mají 10-12 překážek.

 

2.2 H0 – nováčci

Pes musí mít minimálně 15 měsíců.

Tato kategorie je určena pro mladé psy, kterým umožní seznámení se soutěžní atmosférou, stejně tak jako pro začínající týmy (i se staršími psy), které dosud neabsolvovaly soutěže v hoopers, a chtějí si tak vyzkoušet závodní prostředí. V této kategorii je možno odměňovat psa hračkou v parkuru z ruky, hračku nelze v prostoru parkuru házet. V případě motivace jídlem je možné mít odměny u sebe na parkuru za podmínky, že je jídlo v pevně uzavřené schránce a pes je odměněn až mimo vymezený závodní prostor. Soutěž je vyhodnocována.

Tým může soutěžit v kategorii H0 pouze 3x. Nechce-li nějakou dobu ještě dále závodit, je možné přihlásit se do kategorie FUN a teprve později přejít do hlavních soutěží.

 

 • Psovod se může pohybovat jak ve vymezeném prostoru, tak i po vnitřní části parkuru se svým psem – překročení vymezeného prostoru je penalizováno chybou.
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou 2-3 metry.
 • Žádná překážka není od základního prostoru pro psovoda vzdálena více, než 5m.
 • Tratě mají 12-16 překážek.

 

2.3 H1 – začátečníci

Od této kategorie pro všechny ostatní je platné, že pes musí mít minimálně 18 měsíců.

První povinná soutěžní kategorie, ze které lze přecházet do vyšších tříd.

 

 • Psovod se pohybuje ve vymezeném prostoru, překročení vymezeného prostoru je  penalizováno chybou.
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou 2-4 metry.
 • Překážky mohou být od vymezeného prostoru pro psovoda vzdáleny max. 7,5m.
 • Tratě mají 16 -20 překážek.

 

2.4 H2 – pokročilí

Při splnění podmínek pro přestup do kategorie H2 může tým přestoupit. Tratě jsou náročnější.

 

 • Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru, jeho opuštění znamená diskvalifikaci.
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou 2-5 m.
 • Překážky mohou být od vymezeného prostoru pro psovoda vzdáleny max. 10m.
 • Tratě mají 16 -20 překážek.

 

2.5 H3 – mistři

Kategorie určena pro druhou nejvyšší třídu výkonnosti, kdy se prohlubuje dovednost samostatné práce psa při vedení na dálku. Parkury jsou stále složitější, mohou se zařadit i kombinace překážek.

 

 • Psovod se smí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru, jeho opuštění znamená diskvalifikaci.
 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou 2-6 m.
 • Překážky mohou být od vymezeného prostoru pro psovoda vzdáleny max. 10m.
 • Tratě mají 18-22 překážek.

 

2.6 HCH – šampioni

Nejvyšší výkonnostní kategorie, určena pro úspěšné týmy H3. Ověřuje se dovednost samostatné práce psa v nejtěžších kombinacích překážek.

 

 • Vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami jsou 2-6 m.
 • Překážky mohou být od vymezeného prostoru pro psovoda vzdáleny max. 10m.
 • Tratě mají 18-22 překážek.

 

2.7 POSTUP MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI

V každé kategorii je nutné získat nejméně 3 tzv. “kvalifikace” pro přestup do vyšší třídy. Cílem kritérií je umožnit přestup těm týmům, které v dané kategorii pracují spolehlivě, rychle a přesně. Rozhoduje tedy jak dobíhavost běhů na závodech, tak rychlost a přesnost.

Výpočet kvalifikací

Na každém závodě jsou 2 kola pro každou kategorii. Za obě kola je možno v součtu získat maximálně 100 percentil. Kvalifikace je dosaženo při získání nejméně 90 percentil v daném závodě, přičemž percentily se odečítají:

 • při diskvalifikaci: -50p
 • při chybě nebo odmítnutí: – 5p
 • časové chyby při překročení standardního času, tedy mínus počet percentil odpovídající překročení standardního času o konkrétní počet vteřin

Příklady: pokud v závodech pes uspěje v obou bězích bez časových a jiných penalizací, splnil 1 kvalifikaci se 100 percentily. Pokud pes v prvním běhu bude penalizován 5 trestnými body, ale druhý běh bude mít zcela čistý, dosáhl v závodě 95 percentil, a taktéž získává 1 kvalifikaci pro přestup do vyšší třídy. Pokud se pes v jednom běhu diskvalifikuje, nemůže už získat více než 50percentil, tudíž v daném závodě nemůže už získat kvalifikaci pro postup do vyšší třídy.

 

3. HERNÍ PLOCHA

Základní plocha pro stavbu parkuru: 20 x 30m

Uvnitř (nemusí být nutně uprostřed) této herní plochy je vymezen prostor pro psovoda: 3x3m

Povrch herní plochy by měl být neklouzavý, pružný, bezpečný pro psa. V případě nepříznivého počasí je posouzení bezpečnosti povrchu na rozhodčím, který může v krajním případě stornovat závod z důvodu vyšší moci.

4. PŘEKÁŽKY

Sada překážek: 16 oblouků, 4 tunely, 6 branek, 6 barelů

Rozměry a popis překážek:

4.1 OBLOUK

spodní základna oblouku: 85-90cm, výška 90cm. Šíře podpůrné nohy oblouku max. 60cm.

Základna oblouku nesmí mít v materiálu větší šíři než 2,5cm.

4.2 TUNEL

délka: 1-3m, průměr 80cm

Tunely je nutné zatížit tak, aby nebylo nutné je napevno přichytávat k zemi; kolíky ap. prostředky nejsou povoleny.

4.3 BRANKA

Branky mohou být z hliníku nebo PVC vybavená sítí s oky, které nejsou větší než 5 cm. Šířka 120 cm, výška mezi 83 a 101 cm. Šíře podpůrné nohy branky max. 60cm. Branka může mít podpůrné nohy do tvaru písmene H nebo Z. Síť nebo jiná výplň branky musí být taková, aby bylo skrz ni vidět (nelze tedy např. použít neprůhlednou látku nebo plachtu).

4.4 BAREL

Barely mohou být z měkkého nebo tvrdého materiálu, průměr 55 až 71 cm a výška 60 až 106 cm. Barely dle potřeby je nutné zatížit (zevnitř), např. pytli s pískem. Nesmí být napevno ukotveny kolíky k zemi.

 

5. TRATĚ

5.1 Tvorba tratí

Tratě by měly být logicky návazné a mělo by být v možnostech psa je překonat s ohledem na výkonnostní kategorii. Na každou trať je nutné umožnit účastníkům prohlídku trati, v délce max. 10 minut. Čísla musí být umístěna tak, aby byla viditelná z omezeného prostoru pro psovoda.

Každá trať vždy začíná a končí obloukem.

Ve vymezeném prostoru pro psovoda mohou být překážky taktéž postaveny, v maximálním počtu 2.

Vzdálenost překážek se měří s ohledem na průběh běhu, nikoliv na jejich vzájemnou vzdálenost vůči sobě.

Každý tunel musí být postaven v přímce (nelze tunely zatáčet).

Změna směru běhu psa mezi brankami by měla probíhat minimálně pod úhlem 45 stupňů, kolem barelu lze psa otočit i o 360 stupňů.

Pro kategorie H0 a H1 platí následující podmínka: Vstupní díra tunelu nesmí být v ostřejším, než 90-ti stupňovém úhlu vůči předpokládané linii běhu psa.

Lze postavit i speciální soutěžní běh složený jen z oblouků.

 

5.2 Čas a délka tratě

Délka tratě má být nejméně 25m a maximálně 150m dlouhá.

5.2.1 Určení standardního času tratě (Standard Course Time – SCT)

Standardní čas SCT je pro danou trať určen zvolenou rychlostí v metrech za sekundu. Zvolená rychlost závisí na výkonnostní a velikostní kategorii, stupni obtížnosti trati a kvalitě povrchu, na němž psi poběží.

SCT (v sekundách) bude vypočten vydělením délky trati zvolenou rychlostí (v m/s).

Příklad: Trať má délku 146 m a zvolená rychlost je 3,6 m/s. SCT tedy bude 40,5 sekund    (146:3,6).

5.2.2 Určení maximálního času tratě (Maximum Course Time – MCT)

MCT nesmí být nižší než 1,5-násobek SCT a vyšší než 2-násobek SCT.

 

6. HODNOCENÍ

6.1 Chyby

Chyby znamenají 5 trestných bodů, nelze je opravit. Chybou se označují následující 4 situace.

– převrácení, posunutí nebo odsunutí překážky, která není dále v parkuru použita

– vědomý kontakt psovoda se psem, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda

– psovod se záměrně dotkl překážky

– opuštění prostoru pro psovoda v kategorii H0 a H1

Odmítnutí

Odmítnutí je nutno opravit, pokud tým pokračuje v parkuru bez opravy, je diskvalifikován. Za každé odmítnutí je 5 trestných bodů.

Odmítnutí jsou udělena v následujících situacích:

– úplné nebo částečné překročení linie překážky bez jejího překonání

– tlapa nebo čenich v tunelu a následné vyběhnutí zpátky ven

– vystrčení nohy nebo čenichu do špatné strany náběhu na barel nebo branku

Časové chyby

Překročení SCT: jeden trestný bod za každou sekundu

Diskvalifikace

Diskvalifikací se rozumí situace:

– tým získal 3 odmítnutí

– pes převrátil nebo posunul překážku, kterou by měl ještě jednou v trati absolvovat

– opuštění prostoru pro psovoda handlerem dříve, než pes překoná poslední překážku (vyjma kategorie, kde je toto definováno jako chyba)

– překonání překážky mimo pořadí

– vynechání překážky

– opětovné vrácení psa na start po překonání první překážky

– pes má na sobě obojek nebo postroj

– použití hračky nebo jídla (vyjma kategorie H0)

– překročení MCT (maximálního času tratě)

– pes znečistí prostor parkuru

– pes opustí prostor parkuru a nevrátí se na zavolání zpět

– vyběhnutí na trať před pokynem rozhodčího ke startu

– hrubé chování ke psu v průběhu závodu (nejen běhu, ale celé akce): možno diskvalifikovat ze všech soutěží, ten den konaných, a to i zpětně

– rozhodčí je oprávněn diskvalifikovat tým, kde je patrné, že trénink byl veden pod tlakem a pes je soutěží příliš stresován, popř. kde psovod na psa příliš psychicky tlačí

– psovod se může sám diskvalifikovat opuštěním parkuru v případě, že vnímá jakýkoliv diskomfort na straně psa (přílišný stres, zranění, zhoršení zdravotního stavu ap.)

 

7. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Na trati není povolen žádný trénink, ale na každou trať je nutné umožnit účastníkům prohlídku trati, v délce max. 10 minut.

Psovod může umístit psa před první oblouk a odejít do vymezeného prostoru, nebo může začít se psem ve vymezeném prostoru a na první oblouk ho posílat od sebe.

Psovod přichází do závodního prostoru se psem navolno, pes nemá na sobě obojek, postroj ani vodítko. V kategoriích FUN a H0 je povolen příchod na vodítku, které před zahájením běhu psovod psu odepne.

Při běhu jsou povoleny libovolné povely a signály.

Psovod musí zajistit, aby pes překonal překážky ve správném pořadí, a sám se při tom nesmí dotknout ani překážek ani psa. Psovod nesmí překážky překonávat, přelézat je ani podlézat.

7.1 VYHODNOCENÍ
O vítězi rozhoduje nejnižší počet trestných bodů, přičemž výsledky z obou kol se sčítají. Teprve při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

 

8. ORGANIZACE

V současné době probíhá proces založení Klubu Hoopers České Republiky. V návaznosti na vznik klubu budou upřesněny organizační záležitosti, týkající se:

 • vydávání výkonnostních průkazů
 • definice a delegace rozhodčích
 • registrace a pravidla oficiálních soutěží